Algemene Voorwaarden Praktijk Hinata

Aanmelden

Aanmelden voor behandelingen, cursussen en workshops kan telefonisch of per email via info@praktijkhinata.nl.

Aansprakelijkheid

Door je aan te melden ga je ermee akkoord dat de heen- en terugreis endeelname aan een behandeling voor voor eigen risico is. Praktijk Hinata is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten (dat geldt zowel voor materiële als immateriële schade, zijnde smartengeld)

Verantwoordelijkheid

Een Reiki of holistische behandeling is geen vervanging voor medische of psychologische zorg, wel een waardevolle aanvulling erop. Ben je onder behandeling (geweest) bij een arts of specialist vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis dan stel je Praktijk Hinata daarvan op de hoogte voor aanvang van de behandeling. Aanmelding kan pas na overleg met de behandelend arts of specialist.

Praktijk Hinata stelt geen medische diagnoses en past geen therapie in medische zin toe. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige fysieke of psychische klachten. Praktijk Hinata heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Praktijk Hinata zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen.

Intellectueel eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten van het cursusmateriaal dat je ontvangt zijn en blijven van Praktijk Hinata. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Hinata is het niet toegestaan (delen van) het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, exploiteren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

Geheimhouding

Praktijk Hinata zal zonder uw toestemming geen informatie doorgeven aan derden. Zie ook privacyverklaring.

Annulering behandelingen

Afspraken voor behandelingen kunnen tot uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling telefonisch of per mail geannuleerd of verzet worden. Vermeld hierbij duidelijk naam, datum en tijd van de afspraak en uw telefoonnummer.
Bij annulering binnen 24 uur brengt praktijk Hinata de kosten van de behandeling in rekening.
Bij overmacht (zoals persoonlijke omstandigheden van de therapeut, bijvoorbeeld ziekte of een sterfgeval in naaste kring) kan praktijk Hinata een afspraak annuleren.

Annulering cursussen en workshops

Cursussen en workshops vinden alleen doorgang bij voldoende deelnemers. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding. Mochten er te weinig deelnemers zijn, dan krijgt u hierover tijdig bericht.
Geplande Reikicursussen en workshops kunnen tot 5 dagen te voren kosteloos geannuleerd worden, daarna wordt 50% van het bedrag voor de cursus of workshop in rekening gebracht. Bij afzeggen op de dag zelf bent u het hele cursusbedrag verschuldigd.

Reikicursussen op afspraak (individueel en duo) kunnen tot 3 dagen tevoren kosteloos verzet of geannuleerd worden. Daarna worden de volgende kosten in rekening gebracht: Bij het verzetten binnen 3 dagen wordt € 15,- per persoon in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 dagen wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij afzeggen op de dag zelf bent u het hele cursusbedrag verschuldigd.
In geval van overmacht (zoals ziekte van de trainer of een sterfgeval in naaste kring) kan praktijk Hinata een cursus of workshop annuleren, praktijk Hinata biedt dan een alternatief.

Betaling

Behandelingen worden ter plekke contant afgerekend.
Cursussen en workshops dienen vooraf betaald te worden, u krijgt hiervoor bij aanmelding een factuur toegestuurd.